2D teplotní pole kritického detailu
  • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
  • Posouzení součinitele prostupu tepla
  • Návrh tloušťky tepelné izolace, skladby konstrukce
  • Posouzení a eliminace tepelných mostů
  • Posouzení kritických detailů ve 2D i 3D
  • Hodnocení rizika výskytu plísní
  • Diagnostika tepelně technických vad
  • Infračervená termografie (termovize)
  • Blower door test
  • Akustická měření
  • Odborná posouzení
  • Obnovitelné zdroje energie
  • Řízené větrání

Stavební fyzika, akustika, tepelná technika, proslunění, osvětlení

Naše odborná a konzultační činnost se zaměřuje na důležitou kapitolu směřující ke kvalitnímu návrhu stavby a jejího vnitřního prostředí, jak ve vztahu k uživatelům, tak ke vztahu k životnímu prostředí a úsporám přírodních i finančních zdrojů.

Zpracováváme průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., a to pro veškeré novostavby, změny staveb, pro účely prodeje a pronájmu.

Zajistíme pro Vás komplexní návrh konstrukcí budovy z hlediska tepelné techniky a akustiky, stejně jako posoudíme jednotlivé konstrukce. Optimalizujeme návrh tepelných a souvisejících izolací, potřebu parozábran apod.

Tyto služby poskytujeme především pro projektanty, avšak i samotní stavebníci se na nás mohou obrátit s žádostí o pomoc při např. svépomocné úpravě domu apod.

Zaměřujeme se na konzultace, posouzení a návrh konstrukcí pro bytová družstva a společenství vlastníků při tvorbě záměru regenerace bytového domu. Aktivně můžeme působit a vysvětlovat problematiku na členských schůzích a shromážděních.

V oblasti tepelné techniky Vám mimo jiné nabízíme:

  • návrh a posouzení skladeb konstrukcí budovy
  • výpočet a posouzení součinitele prostupu tepla
  • posouzení konstrukce z hlediska kondenzace vodní páry v konstrukci i na jejím povrchu
  • posouzení rizika výskytu plísní
  • optimalizace kritických detailů s cílem minimalizace tepelných mostů
  • návrh vhodných tepelných izolací, parozábran...
  • posouzení nejnižší vnitřní povrchové teploty
  • hodnocení poklesu dotykové teploty podlahy a optimalizace skladby
  • dvojrozměrné (2D) a třírozměrné (3D) posouzení stavebních detailů
  • tepelná stabilita místností v zimním a letním období
  • nedestruktivní defektoskopii - termovize, blower door...

V oblasti akustiky Vám mimo jiné nabízíme:

  • návrh a posouzení skladeb konstrukcí z hlediska vzduchové neprůzvučnosti
  • návrh a posouzení skladeb konstrukcí z hlediska kročejové neprůzvučnosti
  • příslušná měření s vyhodnocením, návrh nápravných opatření

V oblasti energetiky Vám mimo jiné nabízíme:

  • zpracování průkazů energetické náročnosti budovy
  • komplexní energetickou optimalizaci budovy
  • posouzení alternativních zdrojů energie
  • zpracování odborných posudků a projektové dokumentace pro dotační tituly (podpora z veřejných zdrojů)