2D teplotní pole kritického detailu
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
 • Posouzení součinitele prostupu tepla
 • Návrh tloušťky tepelné izolace, skladby konstrukce
 • Posouzení a eliminace tepelných mostů
 • Posouzení kritických detailů ve 2D i 3D
 • Hodnocení rizika výskytu plísní
 • Diagnostika tepelně technických vad
 • Infračervená termografie (termovize)
 • Blower door test
 • Akustická měření
 • Odborná posouzení
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Řízené větrání

Stavební fyzika, akustika, tepelná technika, proslunění, osvětlení

Naše odborná a konzultační činnost se zaměřuje na důležitou kapitolu směřující ke kvalitnímu návrhu stavby a jejího vnitřního prostředí, jak ve vztahu k uživatelům, tak ke vztahu k životnímu prostředí a úsporám přírodních i finančních zdrojů.

Zpracováváme průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., a to pro veškeré novostavby, změny staveb, pro účely prodeje a pronájmu.

Zajistíme pro Vás komplexní návrh konstrukcí budovy z hlediska tepelné techniky a akustiky, stejně jako posoudíme jednotlivé konstrukce. Optimalizujeme návrh tepelných a souvisejících izolací, potřebu parozábran apod.

Tyto služby poskytujeme především pro projektanty, avšak i samotní stavebníci se na nás mohou obrátit s žádostí o pomoc při např. svépomocné úpravě domu apod.

Zaměřujeme se na konzultace, posouzení a návrh konstrukcí pro bytová družstva a společenství vlastníků při tvorbě záměru regenerace bytového domu. Aktivně můžeme působit a vysvětlovat problematiku na členských schůzích a shromážděních.

V oblasti tepelné techniky Vám mimo jiné nabízíme:

 • návrh a posouzení skladeb konstrukcí budovy
 • výpočet a posouzení součinitele prostupu tepla
 • posouzení konstrukce z hlediska kondenzace vodní páry v konstrukci i na jejím povrchu
 • posouzení rizika výskytu plísní
 • optimalizace kritických detailů s cílem minimalizace tepelných mostů
 • návrh vhodných tepelných izolací, parozábran...
 • posouzení nejnižší vnitřní povrchové teploty
 • hodnocení poklesu dotykové teploty podlahy a optimalizace skladby
 • dvojrozměrné (2D) a třírozměrné (3D) posouzení stavebních detailů
 • tepelná stabilita místností v zimním a letním období
 • nedestruktivní defektoskopii - termovize, blower door...

V oblasti akustiky Vám mimo jiné nabízíme:

 • návrh a posouzení skladeb konstrukcí z hlediska vzduchové neprůzvučnosti
 • návrh a posouzení skladeb konstrukcí z hlediska kročejové neprůzvučnosti
 • příslušná měření s vyhodnocením, návrh nápravných opatření

V oblasti energetiky Vám mimo jiné nabízíme:

 • zpracování průkazů energetické náročnosti budovy
 • komplexní energetickou optimalizaci budovy
 • posouzení alternativních zdrojů energie
 • zpracování odborných posudků a projektové dokumentace pro dotační tituly (podpora z veřejných zdrojů)