•  Kontrola kvality prováděné stavby
 • Kontrola rozsahu prováděné stavby
 • Sledování souladu s projektovou dokumentací
 • Sledování finačních prostředků, fakturace
 • Posuzování víceprací a méněprací
 • Hodnocení časového plnění stavby
 • Vedení kontrolních dnů
 • Kontrola dodržování technologických předpisů
 • Sledování dodržování bezpečnosti práce
 • a mnoho dalších činností

Přinášíme komplexní technický dozor pro všechny stavebníky a investory!


S konkrétními dotazy a pro nabídku nás kdykoli
kontaktujte.

Technický dozor investora/stavebníka

Zajišťování technického dozoru investora/stavebníka patří k tradičním službám naší společnosti. Technického dozory vykonáváme na malých stavbách individuálních stavebníků stejně jako na rozsáhlých a technologicky složitých stavbách korporátních nebo institucionálních investorů.
Municipální investoři se mohou v našich referencích přesvědčit, že jsme schopni dovést i pro ně významné stavby do zdárného cíle.

S vysokou profesionalitou se ujímáme technického dozoru jak celospolečensky významných staveb, staveb bytových domů, administrativních a výrobních objektů, tak staveb individuálního charakteru – jako rodinné domy, rodinné penziony, chaty apod.

Chystáte-li se stavět svůj nový vlastní rodinný dům nebo rekonstruovat stávající, jistě často přemýšlíte, zda se vyplatí si technický dozor zaplatit. Jsme přesvědčeni, že ano! A toto přesvědčení nás vede k tomu poskytovat tyto služby uzpůsobené právě pro Vás.

Výkon technichnického dozoru investora/stavebníka je komplexní činností, která se stará o zdárný průběh Vaší stavby, a zahrnuje především:

 • kontrolu provádění stavby v souladu s projektovou dokumentací,
 • dodržování pravidel ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce,
 • dodržování technologických postupů, legislativních požadavků a smluvních závazků mezi investorem (stavebníkem) a dodavatelem stavby,
 • sledování a monitorování postupu prací v souladu s harmonogramem,
 • sledování kvalitativních a kvantitativních parametrů stavby,
 • kontrolu průběžné i celkové fakturace, oprávněnost víceprací.

Jednoduše, technický dozor investora se stará o dosažení co možná nejkvalitnějšího díla a o efektivní vynákládání vašich investičních prostředků či životních úspor.

Čerpáte-li na svou stavbu v jakékoli výši finanční prostředky z veřejného rozpočtu (dotační tituly, veřejné investice apod.) je povinnost si zajistit na stavbě technický dozor stavebníka/investora. S naší společností tuto povinnost plně zajistíte.

Pozor - technický dozor je třeba zajistit i při úpravách rodinných domů v rámci programu Nová zelená úsporám!